Disclaimer

Definities:

 • VHVO: is de Vereniging van Hulpverlenende Vrijwilligers Organisaties op het gebied van welzijn en zorg in de gemeente Oisterwijk, daaronder mede begrepen zijn bestuur(-sleden);
 • Website: De website van VHVO is te vinden onder https://vhvo.nl;
 • Informatie: Alle teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten, en/of eventuele andere objecten die op de website van VHVO worden weergegeven;
 • Gebruik(en): het via internet bezoeken van onze website https://vhvo.nl en het daarvan opvragen, raadplegen, lezen en/of bekijken, en het (tijdelijk) kopiëren van de daar aangetroffen teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of eventuele andere objecten;

Voorwaarden:

 • VHVO heeft zijn website op de meest zorgvuldige wijze samengesteld en – waar nodig – toestemming gevraagd en verkregen van de oorspronkelijke eigenaren van de gebruikte informatie. VHVO geeft geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid of juistheid van deze van derden verkregen informatie.
 • VHVO is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) de eventuele aanwezigheid van virussen op de VHVO website en/of op de server die de informatie toegankelijk maakt.
 • De informatie die op de website van VHVO staat mag vrij verspreid worden, mits onder vermelding van de bron, mits onaangepast en mits slechts bestemd voor niet-commerciële doeleinden
 • VHVO is evenmin aansprakelijk voor de juistheid resp. toepasbaarheid van gegevens op websites van derden waarnaar op de VHVO-website wordt doorverwezen of doorverbonden. Zo ook verbindt VHVO geen waardeoordeel aan (de inhoud van) deze websites van derden waarnaar op de VHVO-website wordt doorverwezen of doorverbonden.
 • Het gebruik van informatie van de VHVO-website, zowel die van VHVO zelf afkomstig is, alsook die afkomstig is van derden, kan inbreuk opleveren van rechten van VHVO of op die van derden. VHVO is daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
 • VHVO draagt er voorts zorg voor dat de informatie op de VHVO-website regelmatig wordt geactualiseerd. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de informatie toch onvolledig en/of onjuist is. Indien dat het geval is vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk. Aan de eventuele onvolledigheid of onjuistheid van informatie, die desondanks op de VHVO-website wordt aangetroffen, wordt door VHVO geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • VHVO is niet aansprakelijk voor schade die (mogelijk) het gevolg is (of zal zijn) van het gebruik van informatie de website.
 • VHVO is ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die (mogelijk) het gevolg is (of zal zijn) van het gebruik van informatie die vanuit de VHVO-website wordt geopenbaard en/of aan derden wordt verzonden.
 • VHVO kan zijn website op ieder gewenst moment zonder vooraankondiging of opzegtermijn (laten) wijzigen of de openstelling daarvan beëindigen, zonder ook maar op enige wijze aansprakelijk te zijn voor de gevolgen van wijziging of beëindiging.
 • Door de VHVO-website te bezoeken en/of daarvan informatie te gebruiken (in welke zin dan ook) aanvaardt de bezoeker van de website de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het honoreren van alle rechten van VHVO, als ook van de daardoor betroffen rechten van derden. De websitegebruiker zal VHVO vrijwaren van alle aanspraken van derden en VHVO schadeloos stellen voor alle directe en indirecte kosten die van eventuele aanspraken van derden het gevolg zijn.

Voor vragen of reacties kunt u contact opnemen met VHVO: secretariaat@vhvo.nl. Wij verzoeken u om naar dit e-mailadres geen berichten te sturen voor individuele medewerkers van VHVO of zijn leden, deze berichten worden niet doorgestuurd.

Mocht deze webpagina onverhoopt informatie bevatten waarop auteursrechten van derden berusten, neem dan contact op met VHVO: secretariaat@vhvo.nl.

Opmerkingen of suggesties met betrekking tot de website zijn van harte welkom. Neem hiervoor contact op met VHVO: secretariaat@vhvo.nl.