Wie of wat is VHVO?

VHVO, voluit geheten Vereniging van Hulpverlenende Vrijwilligersorganisaties op het gebied van welzijn en zorg in de gemeente Oisterwijk, werd in 2001 opgericht om het betere en meer samenhangende functioneren van zijn leden te bevorderen. De gemeente Oisterwijk vindt deze doelstelling van dusdanig groot belang, dat zij aan ons subsidies verleent voor een belangrijk deel van de totale operationele kosten, waardoor het lidmaatschap voor de aangesloten organisaties kostenloos is.

VHVO is een intermediaire organisatie, die slechts bevorderend optreedt op het vlak van de informatievoorziening en de uitwisseling van kennis en ervaring naar de aangesloten organisaties, maar ook tussen de vrijwilligers-organisaties onderling. VHVO treedt niet ìn de belangen van zijn leden, is géén overkoepelende organisatie. De autonomie van de leden op ieder gebied blijft dan ook onaangetast. VHVO telt thans 24 vrijwilligersorganisaties als lid in Oisterwijk en Moergestel, die allen op een of andere manier bezig zijn met maatschappelijke zorg.

Enerzijds zijn wij daartoe in voortdurend contact met de gemeente, om de belangen van onze leden zo goed mogelijk aldaar te behartigen. Anderzijds bevorderen wij dat de leden met elkaar en elkaars werkterrein bekend worden.

Bovendien willen wij bijdragen aan het optimale functioneren en, waar nodig, aan de professionalisering van de organisaties van onze leden en hun vrijwilligers. VHVO probeert daartoe ook externe informatie, kennis en ervaring te verzamelen en beschikbaar te maken voor de leden en hun vrijwilligers. Maar ook door de vrijwilligers onderling met elkaar in contact te brengen.

Dit is temeer van belang sinds de vele veranderingen die de laatste jaren van overheidswege al werden doorgevoerd op het vlak van zorg en welzijn en die in de komende jaren nog verder zullen worden doorgevoerd. Door deze veranderingen en de terugtredende overheid wordt het belang van maatschappelijke zorg door “de vierde lijn” steeds belangrijker en diens aandeel daarin steeds groter. Het dwingt deze zorgverleners echter ook op een andere, steeds professionelere manier met hun cliëntele en met zorg-professionals om te gaan en samen te werken.

Tenslotte willen wij behulpzaam zijn bij het beschikbaar maken van informatie aan de belanghebbenden van onze leden, dus aan de hulp- en/of zorgontvangers en de overige burgers. Daartoe organiseren wij ieder jaar weer een aantal publicitaire actviteiten, gericht op de inwoners van de gemeente Oisterwijk, ter versterking van het optreden van de leden. Het is belangrijk hierbij te benadrukken, dat alleen vrijwilligersorganisaties op het gebied van welzijn en zorg lid kunnen zijn van VHVO. Slechts de bestuursleden van VHVO zijn lid van VHVO op persoonlijke titel.