OVER VHVO

WAT DOEN WIJ?

  • We organiseren jaarlijks drie Contactbijeenkomsten waarin we met onze leden informatie en actualiteiten uitwisselen, presentaties aanbieden verzorgd door leden of derden.
  • Verder organiseren we jaarlijks twee Themabijeenkomsten waarin voor leden en andere betrokkenen bij welzijn en zorg een bepaald actueel onderwerp aan de orde komt.
  • We overleggen met de gemeente Oisterwijk over onze ondersteuning aan speciale projecten, invoering en publiciteit m.b.t. (nieuwe) wetgeving, subsidiëring en sponsoring, etc.
  • Uiteraard organiseren we ieder jaar een Algemene Ledenvergadering, waarin het beleid wordt vastgesteld, het jaarverslag wordt goedgekeurd en eventuele benoemingen in het bestuur worden gedaan.
  • Het secretariaat van VHVO fungeert als draaischijf voor alle informatie die leden of derden-organisaties aan de VHVO-leden willen delen.
  • We onderhouden onze eigen website, waarop actuele informatie staat over de VHVO, de leden met hun gegevens, hun activiteiten en doelstellingen.
  • We bieden een planning van specifieke activiteiten en evenementen.

WIE ZIJN WIJ?

De VHVO, voluit geheten de Vereniging van Hulpverlenende Vrijwilligersorganisaties op het gebied van welzijn en zorg in de gemeente Oisterwijk, werd in 2001 opgericht om het functioneren van haar leden te bevorderen. Het gemeentebestuur acht deze doelstelling van dusdanig belang dat het de operationele kosten van de vereniging subsidieert waardoor het lidmaatschap voor de aangesloten organisaties kosteloos is.

De VHVO is een intermediaire organisatie die voorziet in informatievoorziening ten behoeve van de aangesloten organisaties en zorgt voor uitwisseling van kennis en ervaring tussen die organisaties.

De VHVO treedt niet in de belangen van haar leden en is géén overkoepelende organisatie. De autonomie van de leden blijft dan ook onaangetast.

Het bestuur van de VHVO onderhoudt intensieve contacten met het gemeentebestuur en de daaraan gerelateerde instanties en organisaties om de belangen van de leden aldaar te behartigen en het beleid op het terrein van welzijn en zorg te monitoren. Daarnaast bevordert de VHVO de contacten tussen haar leden zodat deze met elkaars werkterrein bekend worden en blijven, en zoveel mogelijk activiteiten op elkaar afstemmen. Tevens draagt de VHVO bij aan het optimaal kunnen functioneren van de deelnemende organisaties en het, waar nodig, professionaliseren van hun vrijwilligers. Daartoe worden regelmatig Contact- en Themabijeenkomsten georganiseerd.

Leden van de VHVO zijn stichtingen, verenigingen en organisaties die zich bezighouden met welzijn en zorg in de gemeente Oisterwijk en die daarbij gebruik maken van of bestaan uit vrijwilligers. De bestuursleden van de VHVO zijn lid op persoonlijke titel.

BESTUUR

Voorzitter
Wil Jaegers
Spreeuwenburgerweg 19, 5061 PH Oisterwijk
06-53418448
wiljaegers@gmail.com

Secretaris
Rea Bergmans-Snels
Jeroen Boschstraat 24, 5062 LE Oisterwijk
013-5283418
secretariaat@vhvo.nl

Penningmeester
Wil de Kort
Burg. Canterslaan 56, 5062 HA Oisterwijk
06-81147599
adviessociaaldomein@ziggo.nl

Lid
Moniek Verhof
Wildemanstraat 35, 5062 HA Oisterwijk
06-15955013
moniekverhof@home.nl

Lid
vacature